شاخص توده بدنی

شاخص BMI

سنجش اضافه وزن

محاسبه شاخص توده بدنی برای افراد زیر 18 سال دقیق نیست.برای مشاهده دقیق نتایل به آدرس مراجعه کنید
محاسبه
بستن
نتایج تست BMI شما
شاخص توده بدنی
BMI
۳۰
مقدار اضافه وزن شما
۳۰ کیلوگرم
وزن مناسب برای شما
۳۰ کیلوگرم
تعیین وقت مشاوره